Nawigacja

Historia szkoły

Historia szkoły

 

          W roku 1885 folwark  Zbrosza Duża liczył 3 budynki murowane i 16 drewnianych. W 1902 roku  8 października Jadwiga Karwicka, córka dziedzica na Karwicach i Zbroszy Dużej sprzedała majątek Mikołajowi  Kwiatkowskiemu. Od 13 marca 1908 roku Andrzej Zawada został nowym właścicielem tych dóbr. 

         W roku 1903 staraniem władz gminnych i miejscowych gospodarzy powstała jednoklasowa szkoła wiejska w Zbroszy Dużej .Początkowo nauka odbywała się w pomieszczeniu wynajętym od właściciela folwarku pana Mikołaj Kwiatkowskiego. W lutym 1909 roku na zebraniu gminnym zapadła uchwała, aby z przypadających wsi gruntów serwitutowych wydzielić plac pod budynek i jednocześnie przydzielić do szkoły 6 morgów ziemi.

        Wiosną 1910 roku szkoła przeniosła się z dotychczas wynajmowanego od pani Kwiatkowskiej (wdowie po Mikołaju) do nowego budynku położonego na wzgórzu, nico z dala od wsi. Były w nim dwie sale lekcyjne oraz mieszkania dla kierownika szkoły i woźnego ( obecnie – Dom Nauczyciela).

        Można, więc twierdzić, że geneza szkoły była przejawem kształtującej się już wówczas na początku wieku obywatelskiej, oddolnej inicjatywy  wynikającej z rodzących się potrzeb edukacyjnych lokalnego społeczeństwa w Zbroszy Dużej. Na potwierdzenie owego oddolnego zaangażowania można przytoczyć słowa proboszcza parafii Jasieniec księdza Jana Pętkowskiego  ,,… wszystkie szkoły z wyjątkiem fabrycznej i w Zbroszy Dużej powstały za staraniem moim…’’

         Początki były trudne. Szczególną rolę do podjęcia decyzji przeznaczenia pod nowy budynek szkoły części z przypadających wsi gruntów serwitutowych spełnili, niepiśmienny, wójt Ludwik Janus ze Zbroszy wespół z sekretarzem gminy Andrzejem Czerniawskim.

         Dużą inicjatywę w upiększaniu szkoły przejawił nauczyciel Witold Iwaszewski. Normalne funkcjonowanie szkoły przerwał wybuch I wojny światowej. Wydarzenia lat wojny 1914 – 19118 przyniosły zniszczenia, nie tak dawno oddanej do użytku szkoły.

         Po I wojnie światowej szkoła dysponowała 3 salami: 2 własnym  i jedną  wynajmowaną w domu Antoniego Paździerskiego. W roku szkolnym 1934/1935 zrezygnowano z usług wynajmowanego gospodarza na rzecz innego Antoniego Kowalczyka.

         Od roku 1925 zaczął narastać problem niewystarczającej ilości sal lekcyjnych w zestawieniu ze wzrastającą liczbą uczących się dzieci. Szkoła w Józefowie została częściowo dołączona do Zbroszy Dużej. Środki na funkcjonowanie szkoły okazały się u progu roku szkolnego 1927/1928 niewystarczające. Stąd też prośba ówczesnego kierownika szkoły Piotra Bańkowskiego skierowana do rodziców uczniów na zebraniu w dniu 03.09.1927 r. o nie tylko moralne, ale również materialne wsparcie placówki. Odzew był pozytywny   

          Nowy kierownik obejmujący funkcje od 01.09.1934 r. Zygmunt Stępniewski postawił sobie za główny cel rozbudowę szkoły. Sprawa była poważna i nagląca.

         W dniu 07 czerwca 1938 r. wytyczono plac pod budowę nowej szkoły opięciu salach lekcyjnych, 1 sali do zajęć praktycznych, szatnią, dwóch korytarzach, jednym na parterze, drugim na piętrze z mieszkaniem dla kierownika i woźnego.                                                             

        Dnia 17 września 1938 r. wmurowano pierwsze cegły w fundament szkoły. Przy wmurowaniu obecni byli kierownik szkoły Bolesław Wągrodzki, grono nauczycielskie pp. Aniela Wągrodzka, Michalina i Aleksander Dębowscy, opieka szkolna pp. Piotr Rutkowski, Antoni Paździerski i Mikołaj Wojdak, przedstawiciele samorządu gminy, Andrzej Jakubowski – wójt gminy, Stanisław Czerniawski – sekretarz gminy, sołtys wsi – Szczepan Glinka i jej mieszkańcy.

        Nowy kierownik szkoły , Bolesław Wągrodzki, wraz z gronem pedagogicznym oaz mieszkańcami wioski byli świadkami rozpoczęcia budowy.

         Do wybuchu II wojny światowej wybudowano parter. W czasie oblężenia Warszawy szkoła stała się kwaterą wojsk niemieckich, a w1945 r. kwatera Armii Czerwonej. Budowę szkoły ukończył dopiero kierownik Jan Nieprzecki.

         Obecnie w budynku szkoły mieści się; 6 klas lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala komputerowa, oddział przedszkolny, biblioteka, gabinet  dyrektora, pokój nauczycielski, szatnia i łazienki.

         W roku szkolnym 1958/1959 zorganizowano po raz pierwszy klasę przedszkolną, której wychowawczynią została Stanisława Boczkowska (obecnie nosi nazwisko Mokosa).  

        Dnia 15.09.1999r. odwiedził szkołę ksiądz Arcybiskup Józef Kardynał Glemp Prymas Polski.

        W 2003 r. szkoła obchodzi jubileusz 100 – lecie istnienia.

        W 2004 r. szkołę odwiedził ksiądz biskup Marian Duś.

        W 2007 r. szkoła bierze udział w 40 –  leciu kapłaństwa księdza Czesława Sadłowskiego.

PODNOSZENIE STOPNIA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY

 * 1903 r.                 - Jednoklasowa Szkoła Wiejska

 * 17. II. 1925 r.      - Dwuklasowa Szkoła Powszechna 

 * 25.VI.1930 r.       - Trzyklasowa Publiczna  Szkoła Powszechna

 * 01.IX.1936 r.      -  Czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna

 * 11.VI.1937 r.       - Publiczna Szkoła Powszechna II-stopnia

 * O6.VIII.1940        - Publiczna Szkoła Powszechna III stopnia

 * 01.IX.1978            - Punkt filialny Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jasieńcu

 * 01.IX.1982 r.         - Szkoła Podstawowa

 * 01.IX.1999 r.        - Publiczna Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej, Zbrosza Duża 30, 05-604 Jasieniec
  • (048) 624 15 37

Galeria zdjęć